ข้อมูลนักลงทุน

SIKARIN HOSPITAL: THE INTERNATIONAL PREMIUM HOSPITAL
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 27/03/2558
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 1,133
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 60.43
 
หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
 
 
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27/03/2558 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,295
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 86.91
 
 
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)
นายนพดล เขมะโยธิน
นายอติรัชต์ จรูญศรี
น.ส.มาลินี บุญรักษ์
น.ส.นิลเนตร มหัทธนารักษ์
นางสกาวรัตน์ จรูญศรี
น.ส.ศศินภา จรูญศรี
น.ส.นัฏนภางค์ จรูญศรี
นายวิโรจน์ มุทธากาญจน์
นายศิลปชัย นิสากรสิทธิ์
นายธีรพจน์ จรูญศรี
MR.TENG, MING-TA
นายลวรณ แสงสนิท
นายพงศ์อิทธิ์ มโนมัยอุดม
นายประชุม มาลีนนท์
นายสมเกียรติ ธนบุญชัย
นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ
นายสุริยันต์ โคจรโรจน์
นายทิม นพรัมภา
นางกิตติธรา แสงทวีป
น.ส.กชพร ไชยมงคลพร
นายปริยะ ชุณหสวัสดิกุล
นางปริญดา วงษ์สกุล
นางณัฏฐญา นากะพันธ์
น.ส.อัมพร มาลีนนท์
นายรัช ตันตนันตา
บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
นางขวัญเรือน เทียนทอง
นายไสว ปานแจ่ม
นางธัญธร อรัญญาเกษมสุข
นางตริตาภรณ์ จรูญศรี
นายสุชีพ บุญวีระ
นางนนธญา อภิธโนทัย
น.ส.เพชรา ลิมป์ชวลิต
น.ส.ปิยวดี มาลีนนท์
นายณัฎฐวัฒน์ จรูญศรี
นางธารทิพย์ ศิรินุพงศ์
นายดนัยธร จารุพฤกษ์พันธ์
บริษัท โรงพยาบาล ศิครินทร์ หาดใหญ่ จำกัด
นางเพียงนภา จรูญศรี
11,771,800
8,500,000
7,050,704
5,666,560
5,207,900
4,537,701
4,446,090
4,433,924
4,256,000
3,874,581
3,685,916
3,456,000
2,469,210
2,165,220
2,090,000
1,811,840
1,611,000
1,500,000
1,454,093
1,358,520
1,322,342
1,301,103
1,164,331
1,144,100
1,000,000
978,880
960,000
857,200
851,624
823,200
757,701
730,935
720,000
704,800
700,000
669,130
660,000
632,633
625,000
608,302
9.81
7.08
5.88
4.72
4.34
3.78
3.71
3.69
3.55
3.23
3.07
2.88
2.06
1.80
1.74
1.51
1.34
1.25
1.21
1.13
1.10
1.08
0.97
0.95
0.83
0.82
0.80
0.71
0.71
0.69
0.63
0.61
0.60
0.59
0.58
0.56
0.55
0.53
0.52
0.51