คณะผู้บริหาร

นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี

กรรมการผู้จัดการใหญ่

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ

นายเสนีย์ กระจ่างศรี

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีการเงิน

นายสุรศักดิ์ สุตมาส

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหาร

นางปริญดา วงษ์สกุล

ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการ

นายแพทย์ธงชัย ฉัตรยิ่งมงคล

รองประธานเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์

แพทย์หญิงสาวิตรี จันทนลาช

ผู้อำนวยการแพทย์

นายแพทย์มนัสวี สมิตสุวรรณ

ผู้อำนวยการสายงานบริหารแพทย์

นางสมศรี ฤชุตระกูล

ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

นางสาวเพ็ญฤดี จิตเลขา

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

นายปรเมษฐ์ มั่นคง

ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ

นายไสว ปานแจ่ม

ผู้อำนวยการสายงานสนับสนุนบริการ

นายฉัตรชัย ชุ่มภิรมย์

ผู้อำนวยการสายงานสนับสนุนการแพทย์

นางสุรีรัตน์ ลีลม

ผู้อำนวยการสำนักงานวางแผนงบประมาณ