คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยหลักสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทมีการแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่และผลการปฏิบัติหน้าที่และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสรอบคอบระมัดระวังและเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่อยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่กระทำการใดที่เป็นการขัดหรือแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเกิดความมั่นใจ

นายเสนีย์ จิตตเกษม

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

พลตำรวจโทจารักษ์ แสงทวีป

รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร

นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย

รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

นายสัญญา ศรายุทธ

รองประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร

นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี

กรรมการ
กรรมการบริหาร

นายกระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์

กรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ

นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

กรรมการ
ประธานกรรมการสรรหา

นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล

กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์

กรรมการ (กรรมการอิสระ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายเสนีย์ กระจ่างศรี

กรรมการ
กรรมการบริหาร

นายสุชีพ บุญวีระ

กรรมการ
กรรมการบริหาร

ดร.ทิม นพรัมภา

กรรมการ
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

นายกษิดิศ อัชนันท์

กรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ

ดร.วิชญะ เครืองาม

กรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์

กรรมการ
กรรมการบริหาร
เลขานุการบริษัท

พลเอกวิโรจน์ แสงสนิท

ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นายกิติพันธุ์ ศศะนาวิน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

พลเอกเอกชัย จันทร์ศรี

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นายอำนาจ คล้ายไทย

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ