ข้อมูลนักลงทุน

SIKARIN HOSPITAL: THE INTERNATIONAL PREMIUM HOSPITAL
ข้อมูลหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
เบอร์โทรศัพท์ 0-2383-4391-4400 , 0-2366-9900
เบอร์โทรสาร 0-2383-4414-15
เว็บไซต์ WWW.SIKARIN.COM

รายชื่อกรรมการล่าสุด
รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
นายเสนีย์ จิตตเกษม ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) <br />ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
พลตำรวจโทจารักษ์ แสงทวีป รองประธานกรรมการ<br/>ประธานกรรมการบริหาร
นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)<br/> ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน<br/>กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
นายสัญญา ศรายุทธ รองประธานกรรมการ <br/>กรรมการบริหาร
นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี กรรมการ<br/>กรรมการบริหาร
นายกระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์ กรรมการ (กรรมการอิสระ)<br/>กรรมการตรวจสอบ
นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ กรรมการ<br/>ประธานกรรมการสรรหา
นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล กรรมการ<br/>กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ กรรมการ (กรรมการอิสระ) <br/>ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายเสนีย์ กระจ่างศรี กรรมการ <br/>กรรมการบริหาร
นายสุชีพ บุญวีระ กรรมการ<br/>กรรมการบริหาร
ดร.ทิม นพรัมภา กรรมการ <br />กรรมการสรรหา <br/>กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
นายกษิดิศ อัชนันท์ กรรมการ (กรรมการอิสระ) <br />กรรมการตรวจสอบ
ดร.วิชญะ เครืองาม กรรมการ (กรรมการอิสระ) <br />กรรมการสรรหา <br />กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
พลเอกวิโรจน์ แสงสนิท ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ
นายกิติพันธุ์ ศศะนาวิน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
พลเอกเอกชัย จันทร์ศรี ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
นายอำนาจ คล้ายไทย ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ <br />กรรมการบริหาร <br />เลขานุการบริษัท