ข้อมูลนักลงทุน

SIKARIN HOSPITAL: THE INTERNATIONAL PREMIUM HOSPITAL
ข่าว
วันที่ หัวข้อข่าว  
31 ตุลาคม 2560 รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1-2559 ดาวน์โหลด
03 ตุลาคม 2560 หนังสือเชิญประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 /2559 ดาวน์โหลด
19 พฤษภาคม 2559 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559 ดาวน์โหลด
03 พฤษภาคม 2558 รายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ดาวน์โหลด
20 เมษายน 2559 แจ้งมติการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38 ดาวน์โหลด
13 พฤษภาคม 2558 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558 (แก้ไข) ดาวน์โหลด
13 พฤษภาคม 2558 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558 ดาวน์โหลด
13 พฤษภาคม 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) ดาวน์โหลด
13 พฤษภาคม 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2558 ดาวน์โหลด
06 พฤษภาคม 2558 เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 37 บนเว็บไซต์บริษัทฯ ดาวน์โหลด
22 เมษายน 2558 เผยแพร่มติประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 37 บนเว็บไซต์บริษัท ดาวน์โหลด
22 เมษายน 2558 แจ้งมติการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 37 ดาวน์โหลด
19 มีนาคม 2558 เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 บนเว็บไซต์บริษัท ดาวน์โหลด
27 กุมภาพันธ์ 2558 SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ดาวน์โหลด
26 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 (เพิ่ม Template) ดาวน์โหลด
26 กุมภาพันธ์ 2558 งบการเงินรายปี 2557 ดาวน์โหลด
26 กุมภาพันธ์ 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) ดาวน์โหลด
26 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 ดาวน์โหลด
30 มกราคม 2558 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดาวน์โหลด
19 มกราคม 2558 แต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง ดาวน์โหลด
17 ธันวาคม 2557 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ล่วงหน้า ดาวน์โหลด
11 ธันวาคม 2557 อนุมัติต่อวาระคณะกรรมการตรวจสอบ ดาวน์โหลด
03 ธันวาคม 2557 หุ้นเพิ่มทุนของ SKR เริ่มซื้อขายวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ดาวน์โหลด
20 พฤศจิกายน 2557 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) ดาวน์โหลด
20 พฤศจิกายน 2557 แจ้งผลสำเร็จและรายงานผลการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดาวน์โหลด