รายละเอียดศูนย์บริการ

SIKARIN HOSPITAL: The International Premium Hospital
ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางสตรี

ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางสตรี

   ตั้งอยู่บริเวณ ชั้น 1 อาคาร 2 บริการตรวจรักษาสตรีอย่างครบวงจร ประกอบด้วยศูนย์รักษาโรคทางนรีเวช ศูนย์คุณแม่ตั้งครรภ์ ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช และศูนย์ผู้มีบุตรยาก (บริเวณชั้น 3 อาคาร 2) มีสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ครบทุกสาขา โดยเฉพาะศูนย์ผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลศิครินทร์ได้ปรับเป็นศูนย์การแพทย์ครบวงจรมีห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนเป็นของโรงพยาบาลศิครินทร์เอง


เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ มะเร็งวิทยานรีเวช

เวลาให้บริการ ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางสตรี

Sunday/อาทิตย์ 08:00 - 20:00
Monday/จันทร์ 08:00 - 20:00
Tuesday/อังคาร 08:00 - 20:00
Wednesday/พุธ 08:00 - 20:00
Thursday/พฤหัสบดี 08:00 - 20:00
Friday/ศุกร์ 08:00 - 20:00
Saturday/เสาร์ 08:00 - 20:00