รายละเอียดศูนย์บริการ

SIKARIN HOSPITAL: The International Premium Hospital
ห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัย

ห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัย

   ห้องปฏิบัติการครบวงจร ที่ให้บริการการตรวจวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการสาขา โลหิตวิทยา, ภูมิคุ้มกันวิทยา, เคมีคลินิก, จุลทรรศนศาสตร์คลินิก, ธนาคารเลือด และพยาธิวิทยา แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยความตั้งใจและปรารถนา  ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการพัฒนา สาธารณสุขของไทยโดยคำนึงถึงผลงานการบริการที่มีคุณภาพ  โดยเทคนิคการแพทย์ที่มีความรู้ความเข้าใจ  และใช้เครื่องมือการตรวจวิเคราะห์ที่เหมาะสมทันสมัยเพื่อให้ได้ผลการตรวจวิเคราะห์ที่มีความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว  อีกทั้งมีการควบคุมคุณภาพระดับสากลทั้งภายใน (INTERNAL QUALITY CONTROL) และ ภายนอก (EXTERAL QUALITY ASSESMENT) อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  เพื่อประโยชน์และความพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการ
 
   การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ นับว่ามีบทบาทสำคัญมากในการช่วยแพทย์วินิจฉัยความผิดปกติของผู้ป่วย รวมถึงติดตามผลการรักษาให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำ ส่งผลให้ผู้ป่วยหรือผู้มาใช้บริการของทางโรงพยาบาล ได้รับการบริการที่ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านคุณภาพและความสะดวกรวดเร็ว
1. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (LABORATORY MANAGEMENT SYSTEM)
2. นวัตกรรมในการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ (INNOVATIVE FOR LABORATORY)
3. คุณภาพและความไว้วางใจ (QUALITY AND LOYALTY)
4. ตรวจสอบผลการตรวจวินิจฉัย (SR. Laboratory) RaxCheckpoint   คลิก
 
   ด้วยความใส่ใจในคุณภาพการตรวจวินิจฉัยที่มีคุณภาพ ห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัย จำเป็นต้องมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับสิ่งที่ดีที่สุด โดยที่ผ่านมาห้องปฏิบัติการได้ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA โดย สรพ. และความภูมิใจในมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ สามครั้งติดต่อกันสำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โดยสภาเทคนิคการแพทย์ พร้อมกันนี้ทางห้องปฏิบัติการชันสูตร ยังได้รับความไว้วางใจในการให้บริการถึงคณะบุคคลบริษัทชั้นนำต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานบริษัทต่างๆ อย่างต่อเนื่องมากกว่า 200 บริษัท เป็นศูนย์การตรวจวิเคราะห์ชันสูตรให้กับโรงพยาบาลและคลินิกอื่นๆ ในพื้นที่มากกว่า 50 แห่ง นอกจากนี้ยังเป็นต้นแบบในการศึกษาดูงานของโรงพยาบาลต่างๆ ในการพัฒนาระบบคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ


 เวลาให้บริการ ห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัย

Sunday/อาทิตย์ 00:00 - 23:59
Monday/จันทร์ 00:00 - 23:59
Tuesday/อังคาร 00:00 - 23:59
Wednesday/พุธ 00:00 - 23:59
Thursday/พฤหัสบดี 00:00 - 23:59
Friday/ศุกร์ 00:00 - 23:59
Saturday/เสาร์ 00:00 - 23:59