รายละเอียดของแพทย์

บรรจบ อริยะบุญศิริ
นพ. บรรจบ อริยะบุญศิริ
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : Musculoskeletal Oncology
ข้อมูลแพทย์ :
 • แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
  : แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล)
 • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์, โรงพยาบาลราชวิถี 
 • ประกาศนียบัตรศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์เฉพาะทาง, มหาวิทยาลัย
  : แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาเนื้องอกกระดูกออโธปิดิกส์ (Fellowship Musculoskeletal Oncology) , มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล)
 • การฝึกอบรมพิเศษ
  : 1.Fellowship Training in Orthopaedic Oncology ,Rizzoil Institute,Bologra,ITALY
    2.Fellowship Training in Bone tumor ,Spinal Surgery,Kanazawa,Japan.
 • ความเชี่ยวชาญพิเศษ
  : 1.การรักษาโรคเกี่ยวกับอุบัติเหตุ เช่น กระดูกหัก ,ข้อเคลื่อนโดยเทคนิคแผลเล็ก
    2.การรักษาเนื้องอก,รวมทั้งมะเร็งของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
    3.การรักษาข้อเทียมทั้งข้อเข่า ข้อสะโพก ข้อไหล่
    4.การรักษาโรคทางกระดูกทางสันหลังเช่น กระดูกสันหลังเสื่อม,เนื้องอกของกระดูกสันหลัง
 • สมาชิกแพทยสภา
  : 1.สมาชิกแพทยสภา
    2.สมาชิกแพทยสมาคม
    3.สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ แห่งประเทศไทย
    4.กรรมการอนุสาขา เนื้องอกทางออร์โธปิดิกส์ ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์  แห่งประเทศไทย