รายละเอียดแพทย์

กมลชนก ชลปราณี
นพ. กมลชนก ชลปราณี
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : Sports Medicine
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Monday/จันทร์ : 17:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้