รายละเอียดของแพทย์

สุรศักดิ์ โกมลจันทร์
นพ. สุรศักดิ์ โกมลจันทร์
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : สาขาประสาทวิทยา
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรประสาทวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่