รากฟันเทียม

รากฟันเทียม


รากฟันเทียมคืออะไร
     รากฟันเทียม คือวัสดุที่ฝังลงในขากรรไกร เพื่อทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป ซึ่งทันตแพทย์จะยึดติดที่ครอบฟันหรือสะพานฟันเข้ากับ “ราก”  นี้ เพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป  รากเทียมมีรูปร่างคล้ายสกรู ทําจากโลหะไทเทเนียม มีความ หนา 3-5 มิลลิเมตร และยาว    8-16 มิลลิเมตร โดยปกติแล้วจะใช้เวลา 3-6  เดือน เพื่อให้รากเทียมติดได้อย่างแนบแน่นกับกระดูกขากรรไกร ก่อนที่จะใส่ฟันปลอมเข้าไป แต่ในบางกรณี อาจใช้เวลาเร็วกว่านั้น ส่วนที่ทดแทนรากฟันมักประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก่ รากเทียม ที่รูปร่างคล้ายสกรูในกระดูกขากรรไกร เดือยรองรับครอบฟันที่ติดกับเหงือก และครอบฟันซึ่ง อยู่ด้านบนของเหงือก ขั้นตอนทั้งหมดจะใช้เวลานัดเพื่อทําการรักษา 4-8 ครั้ง รวมการตรวจรักษาทางทันตกรรมครั้งแรกด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าจะต้องทํารากเทียมเพื่อทดแทนฟันจํานวนเท่าใด
 
ทําไมจึงต้องมีรากฟันเทียม
     รากฟันเทียมใช้เพื่อทดแทนฟันที่หายไปอันเนื่องจากการ บาดเจ็บ โรคฟันผุ โรคเหงือก หรือการสูญเสียฟันที่ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ (ฟันหายไป) หากคุณสูญเสียฟันจํานวนหลายซี่ ทันตแพทย์สามารถฝังรากฟันเทียมจํานวนหลายชิ้นเพื่อเป็นฐานรองรับสะพานฟันหรือฟันปลอมแบบถอดได้ ขั้นตอนต่างๆ ระหว่างการรักษากับทันตแพทย์จะกินเวลาไม่มากนัก แต่มักจะมีระยะเวลาการรอที่ค่อนข้างนานเพื่อให้รากเทียมและกระดูกผสานกัน โดยระยะเวลาการรอจะแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละคน
 
ใครบ้างที่สามารถใส่รากฟันเทียมได้
     การฝังรากเทียมเป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับและเหมาะสม กับคนจํานวนมาก คนส่วนใหญ่สามารถใส่รากเทียมได้ แต่ในบางกรณีอาจมีกระดูกในขากรรไกรไม่เพียงพอ หรืออาจมีสาเหตุทางด้านสุขภาพ หรือรับประทานยาที่จํากัดทางเลือก ผู้ที่สูบบุหรี่จะมีความเสี่ยงมากขึ้นที่รากเทียมจะหลวมและต้องถูกถอดออก ทันตแพทย์ของคุณจะดําเนินการตรวจทางทันตกรรมอย่างละเอียดถี่ถ้วน และแจ้งให้คุณทราบว่าคุณสามารถทํารากฟันเทียมได้หรือไม่ หรือมีทางเลือกอื่นที่ดีกว่า
 
ข้อดีของการทำรากฟันเทียม
1.  มีความสวยงามและใช้ได้ผลใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติ
2.  เพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหาร
3.  ไม่ต้องสูญเสียเนื้อฟันธรรมชาติ
4.  ช่วยคงสภาพของกระดูกขากรรไกร
5.  ช่วยแก้ปัญหาฟันปลอมหลวม

ขั้นตอนในการทํารากฟันเทียม
1.  การตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดโดยทําการเอกซเรย์ และพิมพ์ฟันและแบบขากรรไกร
2.  จากนั้นจะผ่าตัดเพื่อใส่รากเทียม และรอให้รากเทียมผสานติดกับกระดูกโดยธรรมชาติซึ่งใช้ระยะเวลา 3-6 เดือน
3.  ทันตแพทย์อาจตัดสินใจที่จะฝังรากเทียมไว้ใต้เหงือกเพื่อให้รากเทียมผสานกับกระดูกขากรรไกรได้ดี ซึ่งจะต้อง
ทําการผ่าตัดเล็กๆ เพื่อต่อเดือยรองรับครอบฟันให้ยึดติดกับเหงือก
4.  เมื่อรากเทียมยึดติดแน่นสนิทดีแล้ว ทันตแพทย์จะพิมพ์ฟันและดําเนินขั้นตอนทางเทคนิคทันตกรรมเพื่อทําครอบ
ฟัน สะพานฟัน หรือฟันปลอม
5.  ทันตแพทย์จะใส่ส่วนประกอบสุดท้ายภายในช่องปาก
6.  หลังจากใส่รากเทียมแล้วทันตแพทย์จะทำการนัดตรวจเพิ่มเติม
 
 

ทันตแพทย์ภูมิ ลีลาธนากร