Package วัคซีนเด็กแรกเกิด-1ปี


ราคา   7,500.00-19,000.00

เงื่อนไข

1.ราคานี้เฉพาะค่ายา ไม่รวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาลและค่าบริการพยาบาล

2.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์กุมารเวช อาคาร 1 ชั้น 2

3.ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


Silver Package
7,500.00
Gold1 Package
9,300.00
Gold2 Package
17,200.00
Platinum Package
19,000.00